اخذ ایزو ۵۰۰۰۱ مدیریت انرژی

مصرف انرژی در جهان روزبهروز در حال افزایش است، بهطوریکه، در مقایسه با چهل سال پیش این میزان دو برابر شده است. بر اساس پیشبینیهای انجامشده، مقدار فعلی مصرف تا سال 2040 تا سی برابر رشد خواهد داشت. دراینبین، چیزی که توجه و حساسیت عمومی را به این موضوع بیشازپیش کرده است این حقیقت است که یکی از دلایل عمده تغییرات آب و هوایی در جهان به مقوله تولید و مصرف انرژی ارتباط دارد.  درواقع، حقیقت تلخ، این  است که امروزه عمده انرژی موردنیاز جهان از طریق سوزاندن سوختهای فسیلی به دست میآید که منبع مهم گازهای گلخانهای بهحساب میآید. این رقم چیزی نزدیک به 60 کل این دسته  از گازها را به خود اختصاص داده است. جهت مشاوره اخذ ایزو ۵۰۰۰۱ با ما در ارتباط باشید.

مدیریت بهینه مصرف انرژی نهتنها هزینه مصرف انرژی را در سازمانها کاهش میدهد بلکه در حفظ محیطزیست زمین تأثیر بسزایی دارد. در همین راستا، سازمان بینالمللی استاندارد، ایزو، استاندارد ISO 50001:2018، استاندارد سیستم مدیریت انرژی، را تهیه و تنظیم کرده است. قوانین و اصول این استاندارد کمک دست سازمانها در راستای صرفهجویی و بهینهسازی مصرف انرژی است.

اخذ ایزو ۵۰۰۰۱ – صدور ایزو ۵۰۰۰۱ – شرکت ایزو ۵۰۰۰۱ – گواهینامه ایزو ۵۰۰۰۱ – ممیزی ایزو ۵۰۰۰۱ – مستندات ایزو ۵۰۰۰۱ – ایزو ۵۰۰۰۱ در مناقصه

نگاهی اجمالی به استاندارد ISO 50001:2018

ISO 50001:2018 به سازمانها در بهینهسازی مصرف انرژی کمک کرده و تضمین مینماید که رویکرد اتخاذشده در یک سازمان مطابق با اصولی است که در این رابطه نبین شده است. اجرای این استاندارد، مدیریت انرژی را در یک سازمان به بهترین حد خود رسانده و هزینهها و آثار مخرب زیستمحیطی را به حداقل خواهد رساند.

زمانی ISO 50001:2018 که با سایر استانداردهای پرکاربرد دیگر مانند ISO 9001، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و یا ISO 14001، استاندارد سیستم مدیریت زیست‌محیطی، ادغام گردد، می‌تواند در کمترین زمان ممکن به اهداف موردنظر برسد، زیرا از این طریق، هرکدام از این جفت‌ها، یک سیستم یکپارچه مدیریت انرژی خواهند ساخت که با ساده‌تر کردن فرایند و نیز کاهش ممیزهای دوگانه، زمان و هزینه‌های مربوطه را کاهش می‌دهد.

اخذ ایزو ۵۰۰۰۱ – صدور ایزو ۵۰۰۰۱ – شرکت ایزو ۵۰۰۰۱ – گواهینامه ایزو ۵۰۰۰۱ – ممیزی ایزو ۵۰۰۰۱ – مستندات ایزو ۵۰۰۰۱ – ایزو ۵۰۰۰۱ در مناقصه

چه کسانی میتوانند از استاندارد ایزو ۵۰۰۰۱ بهره ببرند؟

اخذ ایزو ۵۰۰۰۱ – صدور ایزو ۵۰۰۰۱ – شرکت ایزو ۵۰۰۰۱ – گواهینامه ایزو ۵۰۰۰۱ – ممیزی ایزو ۵۰۰۰۱ – مستندات ایزو ۵۰۰۰۱ – ایزو ۵۰۰۰۱ در مناقصه

جهت اخذ (دریافت – صدور – مشاوره – ممیزی – مستندات) استاندارد بین المللی ایزو ۵۰۰۰۱ میتوانید با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره  ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.

نسبت به اخذ استاندارد بین المللی ایزو عجله نکنید!

لطفا مراقب مراکز بدون مجوز خدمات مشاوره و صدور استاندارد بین المللی ایزو باشید!

مشاوران با تجربه ما در ایزوهلپ(isohelp) آماده اطلاع رسانی کامل به شما عزیزان هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here