اخذ ایزو ۴۵۰۰۱ ایمنی و بهداشت شغلی

ISO 45001:2018 الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفهای را مشخص کرده و نحوه انجام این الزامات را بیان میکند و از این طریق سازمانها و شرکتها را در خلق محیط کاری ایمن یاری میرساند. این استاندارد بابیان آسیبهای مرتبط به کار و بیماریهای ناشی از آن درصدد ارتقا محیط کار افراد بوده و از این طریق، ایمنی، بهداشت و سلامت را در محیط کار افزایش میدهد. مشاغل به کمک این استاندارد و راهکارهای آن خطرات ناشی از کار را به حداقل کاهش داده و از این طریق، با افزایش سلامت و رضایتمندی کارکنان، بازدهی آنها را افزایش میدهند.اخذ ایزو ۴۵۰۰۱

اخذ ایزو ۴۵۰۰۱ - صدور ایزو ۴۵۰۰۱ - شرکت ایزو ۴۵۰۰۱ - گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ - ممیزی ایزو ۴۵۰۰۱ - مستندات ایزو ۴۵۰۰۱ - ایزو ۴۵۰۰۱ در مناقصه

چه مشاغلی و به چه منظور از این استاندارد استفاده میکنند؟

هر شرکت یا سازمانی فارغ از اینکه به چهکاری مشغول هستند، در چه عرصهای فعالیت میکنند و یا مشاغل بزرگ هستند یا کوچک، میتوانند از استاندارد ISO 45001:2018 استفاده کنند.  سیستم مدیریت ایمنی و بهداشتکار با اعمال این استاندارد بر فعالیتهای مربوطه از مزایای بینظیر آن بهرهمند میشود.

هر سازمان یا شرکتی اهدافی درزمینهٔ مدیریت سیستم ایمنی و بهداشتکار دارند. با استفاده از ISO 45001:2018 شرکت و یا سازمان میتواند به این اهداف نائلآمده و از نتایج آن برای بهبود و توسعه کار و تجارت استفاده نماید.با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.

اخذ ایزو ۴۵۰۰۱ - صدور ایزو ۴۵۰۰۱ - شرکت ایزو ۴۵۰۰۱ - گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ - ممیزی ایزو ۴۵۰۰۱ - مستندات ایزو ۴۵۰۰۱ - ایزو ۴۵۰۰۱ در مناقصه

نتایج ایزو ۴۵۰۰۱

در راستای اهداف خاص ایمنی و بهداشتکار مربوط به هر شرکت، نتایج حاصل از مدیریت سیستم ایمنی و بهداشتکار به شرح زیر است:

  • توسعه و بهبود مداوم عملکرد ایمنی و بهداشتکار
  • اجرای تمام و کمال الزامات قانونی مرتبط و سایر قوانین موجود
  • دستیابی به اهداف مشخصشده در این زمینه

ISO 45001:2018 مواردی مانند ایمنی ، سلامت محصول تولیدی، آسیب به آن و یا تأثیرات زیستمحیطی را شامل نمیشود مگر درصورتیکه این موارد مربوط به ایمنی و سلامت کارگران و کارمندان باشد.

ISO 45001:2018 را میتوان بهصورت قسمی و یا کامل اجرا نمود. ولی برای دریافت گواهینامه استاندارد در این زمینه باید تمام اصول مراحل اجرا شود. در غیر این صورت گواهینامه استاندارد ISO 45001:2018 صادر نخواهد شد.

چه کسانی میتوانند از استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ بهره ببرند؟

اخذ ایزو ۴۵۰۰۱ – صدور ایزو ۴۵۰۰۱ – شرکت ایزو ۴۵۰۰۱ – گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱ – ممیزی ایزو ۴۵۰۰۱ – مستندات ایزو ۴۵۰۰۱ – ایزو ۴۵۰۰۱ در مناقصه

جهت اخذ (دریافت – صدور – مشاوره – ممیزی – مستندات) استاندارد بین المللی ایزو ۴۵۰۰۱ میتوانید با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.

نسبت به اخذ استاندارد بین المللی ایزو عجله نکنید!

لطفا مراقب مراکز بدون مجوز خدمات مشاوره و صدور استاندارد بین المللی ایزو باشید!

مشاوران با تجربه ما در ایزوهلپ (isohelp) آماده اطلاع رسانی کامل به شما عزیزان هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here