اخذ ایزو ۲۶۰۰۰ مسئولیت اجتماعی

به گفته بسیاری از دانشمندان، انسان موجودی به ذات اجتماعی است؛ بهطوریکه، بدون جامعه انسان قادر به ادامه زندگی نخواهد بود. این قضیه در مورد سازمانها و مؤسسات نیز صادق است. هیچ سازمان یا تجارتی در انزوا رشد و تعالی نخواهد یافت. ارتباط بین امؤسسات با جامعهای که در آن ریشه دواندهاند، یکی از فاکتورهای مهم و اساسی در عملکرد آنهاست. هرچقدر این رابطه قویتر و بهتر باشد عملکرد سازمان بهتر و بهینهتر خواهد بود.

اهمیت این موضوع زمانی روشنتر میشود که بدانیم ارتباط سازمان با اجتماع، یکی از مواردی است که با استفاده از آن میتوان در مورد عملکرد و کیفیت تولیدات و خدمات آن سازمان قضاوت نمود. در این راستا، سازمان بینالمللی استاندارد، سند استانداردی به نام،  ISO 26000 تهیه، تنظیم و منتشر کرده است که به استاندارد مدیریت در حوزه مسئولیت اجتماعی شناخته میشود.

اخذ ایزو ۲۶۰۰۰ - صدور ایزو ۲۶۰۰۰ - شرکت ایزو ۲۶۰۰۰ - گواهینامه ایزو ۲۶۰۰۰ - ممیزی ایزو ۲۶۰۰۰ - مستندات ایزو ۲۶۰۰۰ - ایزو ۲۶۰۰۰ در مناقصه

نگاهی اجمالی به استاندارد ISO 26000

استاندارد ISO 26000 الزامات و اصولی را بیان میکند که به کمک آن، سازمانها میتوانند مسئولیتهای اجتماعی خود را به نحو احسن انجام داده و عضوی مسئولیتپذیر در جامعه باشند. این استاندارد ابتدا مسئولیت اجتماعی را تعریف کرده سپس راهکارهایی ارائه میدهد که بر اساس آن سازمانها میتوانند خطمشی خود را در این حوزه تنظیم نمایند. در راستا این استاندارد، سازمانها باید عملکردی شفاف و اخلاقی داشته باشند و بهسلامت و رفاه جامعه کمک نمایند.

استاندارد ISO 26000، بیشتر از اینکه الزامات و اصول عملی و قطعی در متن خود داشته باشد، شامل راهکارها و راهنماییهای است که به سازمانها، در قبال مسئولیتهای اجتماعیشان یاری میرساند. ازاینرو، برخلاف سایر استانداردهای ایزو، نمیتوان برای آن گواهینامه صادر نمود.

اخذ ایزو 26000 - صدور ایزو ۲۶۰۰۰ - شرکت ایزو ۲۶۰۰۰ - گواهینامه ایزو ۲۶۰۰۰ - ممیزی ایزو ۲۶۰۰۰ - مستندات ایزو ۲۶۰۰۰ - ایزو ۲۶۰۰۰ در مناقصه

این استاندارد ماحصل مذاکراتی بود که در سال 2010 بین سهامداران اقصی نقاط جهان برگزار شد. چهار سال بعد از انتشار این نسخه، در سال 2014 دوباره بازبینی و تائید گشت، ازاینرو هنوز نسخه 2010 استاندارد ISO 26000 بهعنوان مرجع شناخته میشود.

چه کسانی میتوانند از استاندارد ایزو ۲۶۰۰۰ بهره ببرند؟

اخذ ایزو ۲۶۰۰۰ – صدور ایزو ۲۶۰۰۰ – شرکت ایزو ۲۶۰۰۰ – گواهینامه ایزو ۲۶۰۰۰ – ممیزی ایزو ۲۶۰۰۰ – مستندات ایزو ۲۶۰۰۰ – ایزو ۲۶۰۰۰ در مناقصه

جهت اخذ (دریافت – صدور – مشاوره – ممیزی – مستندات) استاندارد بین المللی ایزو ۲۶۰۰۰ میتوانید با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره  ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.

نسبت به اخذ استاندارد بین المللی ایزو عجله نکنید!

لطفا مراقب مراکز بدون مجوز خدمات مشاوره و صدور استاندارد بین المللی ایزو باشید!

مشاوران با تجربه ما در ایزوهلپ(isohelp) آماده اطلاع رسانی کامل به شما عزیزان هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here