اخذ ایزو ۱۷۰۲۵ آزمایشگاه صنعتی

از زمانی که سنجه(۱) پا به دنیای تاریخ علم گذاشت، تاریخ همواره شاهد تلاشی بیوقفه برای بهتر کردن و دقیقتر کردن سنجش بوده است. اهمیت این موضوع به این مسئله برمیگردد که صحت و دقت این وسایل در فرایندهایی که به کار میروند تأثیر مستقیم دارند. در این راستا، صحت و تطبیق یک دستگاه اندازهگیری با سنجه استاندارد آن مقایسه میشود تا خطای دستگاه مشخصشده و در صورت لزوم مجدداً تنظیم گردد.

این عمل بهاصطلاح کالیبراسیون نام دارد و در آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون انجام میپذیرد. کالیبراسیون تجهیزات صنعتی و پزشکی و آزمایشگاهی بسیار مهم و حیاتی است زیرا هرگونه خطا منجر به تشخیص نادرست خواهد شد. برای اطمینان از صحت و درستی کالیبراسیون و فرایند آن در آزمایشگاههای مرتبط، سازمان بینالمللی استاندارد، ایزو، استاندارد ISO/IEC 17025:2017 تهیه و تنظیم کرده است که در توسعه و بهینه کردن سیستم مدیریت کیفیت این آزمایشگاهها نقش کاربردی داشته و بهعنوان معیاری در تعیین صلاحیت این مراکز به کار میرود.

Measure (1

اخذ ایزو ۱۷۰۲۵ - صدور ایزو ۱۷۰۲۵ - شرکت ایزو ۱۷۰۲۵ - گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ - ممیزی ایزو ۱۷۰۲۵ - مستندات ایزو ۱۷۰۲۵ - ایزو ۱۷۰۲۵ در مناقصه

نگاهی اجمالی به استاندارد ISO 17025:2017 

استاندارد ISO/IEC 17025:2017 الزاماتی را بیان میکند که بر اساس آن صلاحیت یک آزمایشگاه برای انجام فرآیند آزمایشگاهی مربوطه مانند نمونهگیری مشخص میشود. نسخه قدیمی این استاندارد مربوط به سال 2005 بود. اما با پیشرفت علم و تغییر زمانه نیاز به تصحیح این استاندارد احساس شد. ازاینرو، سازمان ایزو و کمیسیون بینالمللی الکتروتکنیک (IEC) نسخه جدیدی از استاندارد را در سال 2017 منتشر کردند.

آزمایشگاهها با استفاده از استاندارد ISO/IEC 17025:2017 نشان میدهند که فرایند آزمون و کالیبراسیون را به نحو احسن انجام میدهند و نتایجی که به دست میآورند قابل استناد است و از این طریق صلاحیت خود را در سطح کشوری و جهانی اثبات میکنند.در این راستا، نتایج بهدستآمده در تمام کشورها موردقبول بوده، نیازی به انجام آزمایشهای بیشتر احساس نمیشود. این استاندارد همچنین فرایند همکاری بین آزمایشگاهها و سازمانها و نهادهای مربوطه را تسهیل مینماید.

اخذ ایزو ۱۷۰۲۵ - صدور ایزو ۱۷۰۲۵ - شرکت ایزو ۱۷۰۲۵ - گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ - ممیزی ایزو ۱۷۰۲۵ - مستندات ایزو ۱۷۰۲۵ - ایزو ۱۷۰۲۵ در مناقصه

چه کسانی میتوانند از استاندارد ایزو ۱۷۰۲۵ بهره ببرند؟

 با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.

اخذ ایزو ۱۷۰۲۵ – صدور ایزو ۱۷۰۲۵ – شرکت ایزو ۱۷۰۲۵ – گواهینامه ایزو ۱۷۰۲۵ – ممیزی ایزو ۱۷۰۲۵ – مستندات ایزو ۱۷۰۲۵ – ایزو ۱۷۰۲۵ در مناقصه

جهت اخذ (دریافت – صدور – مشاوره – ممیزی – مستندات) استاندارد بین المللی ایزو ۱۷۰۲۵ میتوانید با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.

نسبت به اخذ استاندارد بین المللی ایزو عجله نکنید!

لطفا مراقب مراکز بدون مجوز خدمات مشاوره و صدور استاندارد بین المللی ایزو باشید!

مشاوران با تجربه ما در ایزوهلپ(isohelp) آماده اطلاع رسانی کامل به شما عزیزان هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here