چرا باید گواهینامههای ایزو دریافت کرد؟

این روزها نام استانداردهای مختلف ایزو و تبلیغات گواهینامههای مختلف این استانداردها را تقریباً همهجا میشنویم و میبینیم. شرکتها و سازمانهای مختلف، کوچک و بزرگ، حتی افراد حقیقی، مانند کارمندان و مدیران نیز به دنبال اخذ گواهینامههای ایزو بوده و در این راه، هزینههای هنگفتی را نیز صرف میکنند. پاسخ به همه سوالات چرا باید گواهینامه‌های ایزو دریافت کرد؟ در ادامه مطلب.

در این باب، باید گفت چیزی که تا این حد محبوبیت این گواهینامهها را در جمع بالابرده است، امتیازات بخصوص و منحصربهفردی است که این گواهینامهها برای صاحبان آنها، چه حقیقی و چه حقوقی، به ارمغان میآورند.

چرا باید گواهینامه‌های ایزو دریافت کرد؟

چرا گواهینامههای ایزو بگیریم؟

سازمان جهانی استاندارد، ایزو، با تبیین اصول، الزامات و دستورالعملهای لازم برای عرصههای مختلف مدیریتی، به شرکتها در هشت محور اصلی کمک میکند. این محورها عبارتاند از:

  • بررسی همهجانبه تولیدات و محصولات شرکت بر اساس اهداف و برنامههای مشخص
  • شفافیت در تولیدات و خدمات ارائهشده با تعیین شاخصهای مؤثر و مشخص
  • حذف فرایندهای تکراری و غیرضروری با تعریف فرآیند موردنیاز
  • کاهش هزینههای تولید
  • اعتماد و اطمینان داخلی سیستم و شروح وظایف و مسئولیتهای داخلی مشخص
  • کمک به مدیران شرکتها و مشتریان خارجی دیگر
  • جلب اعتماد مصرفکننده با تضمین تأمین خواستههای آنها با اندازهگیری رضایت مشتریان بهصورت مرتب و برنامهریزیشده
  • ایجاد توان رقابتی بالا با سایر رقبا و در راستای توسعه تولیدات و خدمات ملی

جلب اعتماد

ماحصل تمام این موارد ذکرشده ازلحاظ بازاریابی، جلب اعتماد مشتریان، هدایت آنها به درون قیف بازاریابی، تبدیل آنها به مشتریان بالقوه و سپس حقیقی است. در کنار این، با استفاده از استاندارهایی مانند رضایت مشتریان و رسیدگی به شکایات، شرکت میتواند مشتریان خود را حفظ کرده و از طریق آنها، مخاطبان و خریداران بیشتری را جلب نماید.

تمام این موارد به همراه مشتریان بیشتر و اعتماد همهجانبه آنها از محصول یا خدمات ارائهشده، باعث بالا رفتن ارزش برند و اعتبار شرکت میشود. با افزایش اعتبار و جلب اعتماد بازارهای خارجی با اخذ گواهینامههای ایزو لازم برای صادرات، شرکتها و سازمانها بازارهای سودآور سایر کشورها را نیز در دست میگیرند. معنی این مهم، یعنی توسعه و پیشرفت همهجانبه برای نیل به آرمانهای شرکت. این مهم بهخودیخود، یاریگر شرکت در گردونه رقابت تجاری است.

بهطور خلاصه،  وقتی شرکت از گواهینامههای ایزو بهرهمند باشد، درواقع بیشترین تعهد و تضمین کیفیت را عهدهدار شده است و همین موضوع جلب اعتماد عموم را در پی خواهد داشت. با توجه به موارد ذکرشده میتوان درک کرد که چرا شرکتها و سازمانهای مختلف، با اندازههای متفاوت، همواره به دنبال اخذ گواهینامههای ایزو بوده و برای نائل شدن به این مهم، از هیچ هزینهای فروگذار نیستند.


دسترسی های سریع

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here