فواید گواهینامه ایزو

تنها با یک جستجوی ساده کلمههایی مانند «ایزو»، «استاندارد» و یا «گواهینامه» در اینترنت، صدها هزاران سایت در این رابطه برای شما لیست خواهد شد. بیشتر این سایتها، تبلیغی، شرکتی و آموزشی بوده و در راستای آشنایی مخاطب با استاندارد ایزو نوشته و منتشر میشوند. در کنار این، مراکز متعددی وجود دارند که به آموزش دورههای آموزشی، مشاوره ایزو و صدور گواهینامهها اشغال دارند. این حجم بزرگ اطلاعات نشاندهنده بازار داغ اخذ گواهینامه ایزو بوده و بیانگر اقبال عمومی به این استانداردهاست. فواید اخذ گواهینامه ایزو را در ادامه مقاله بهتر بشناسید.

آنچه بازار استانداردها و مشاورهها و دورهها را داغکرده است فواید این دسته از استانداردهاست. استانداردهای ایزو امتیازات بسیار زیادی برای دارنده آنها دارند. امتیازهایی که گواهینامههای ایزو برای شرکتها و افراد حقیقی و حقوقی در پیدارند، فاکتور تعیینکننده برنده در رقابت بازار بوده و سود کلانی را به حسابهای بانکی سرریز میکنند. همین موضوع باعث استقبال افراد و شرکتها از استانداردهای ایزو شده است.

فواید اخذ گواهینامه ایزو

فواید دریافت گواهینامههای ایزو

دریافت گواهینامههایایزو امتیازات بسیاری برای دارندگان آنها دارد که در ادامه چند فایده مهم اخذ و داشتن گواهینامههای مربوطه را برمیشماریم. فواید اخذ گواهینامه ایزو بیشتر بشناسید.

ایزو و صادرات

صادرات قلب اقتصاد کشورهاست که بخش مهمی آن را به در برمیگیرد  و به توسعه و شکوفایی کشور و افزایش رفاه عمومی کمک شایانی میکند و هزینههای مصرفی را کاهش میدهد. بهعلاوه بر اینها، با صادرات، بازارهای پرسود کشورهای مختلف به روی تولیدکنندگان بازشده که نویدبخش موفقیت و افزایش سرمایه است

به دلیل قوانین متفاوت کیفی در کشورهای مختلف، برای کسب مجوز صادرات باید گواهینامههای ایزو مورد مطالبه را اخذ کرد. زیرا ایزو یک استاندارد بینالمللی است و مورد تأیید و استفاده اکثر کشورهاست. یعنی بهبیاندیگر، گواهینامههای ایزو، اعتبار بینالمللی دارند. داشتن گواهینامه ایزو تضمین میکند که صادرکننده استانداردهای جهانی را میداند و رعایت میکند.

ایزو و مناقصات

امروزه، پیمانکاران برای اخذ و اجرای پروژههای دولتی و غیردولتی، در مناقصاتی که سازمانها برگزار میکنند، شرکت مینمایند. قبلاً آنچه برنده را تعیین میکرد هزینه و طرح ارائهشده بود اما امروزه گرچه هزینه پروژه اعلامی، تأثیر بسزایی درنتیجه نهایی دارد، اما همواره، فاکتور تعیینکننده برنده نیست. این روزها، آنچه برنده یک مناقصه را تعیین میکند داشتن گواهینامههای ایزو است. تاثیر اخذ گواهینامه ایزو و دریافت امتیاز در مناقصات.

ایزو و برندینگ

جلب اعتماد مشتریان اصل اساسی بازاریابی است. در همین راستا،  یکی از راههایی که مشتریان میتوانند به محصولی اعتماد کنند، گواهینامههای ایزو است. با داشتن گواهینامه ایزو، اعتماد مشتریان به شرکتها و یا تولیداتی که با ایزو عرضه میشوند بیشتر شده و ارزش برند افزایش میباید که خود به معنای سود بیشازپیش است.


دسترسی های سریع

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here