خانه استاندارد ایزو TS ۲۹۰۰۱

استاندارد ایزو TS ۲۹۰۰۱

استاندارد ایزو TS ۲۹۰۰۱ صنایع نفت و گاز

از زمانی که انسان پا به عرصه وجود گذاشت دغدغه اصلی او و جوامعی که تشکیل داد انرژی بود. با نگاهی گذرا به تاریخچه جنگهای بشر، میتوان دریافت که منابع انرژی بهاندازهای برای هر جامعهای مهم و حیاتی است که افراد و دولتها حاضرند جانهای بسیاری را برای به دست آوردن این منابع قربانی کنند. امروزه با پیشرفت فنّاوری نیاز به انرژی و قدرت بیش از پیش احساس میشود. با گذشت قرنها هنوز سوختهای فسیلی مانند نفت و گاز مهمترین و اصلیترین منابع تأمین این نیاز روزافزون به انرژی است.

در راستای این موضوع نیاز به  توانمندسازي فرایندهای مؤثر و تعادل اين فرآيندها با شرايط محيطي در صنايع نفت، پتروشيمي و گاز طبيعي احساس شود. ازاینرو، سازمان بینالمللی استاندارد، ایزو، درصدد برآمده تا سند استانداردی دراینباره تهیه ، تنظیم و منتشر نماید. ماحصل این تلاشها استاندارد بینالمللی ISO/TS 29001:2010 یا سند استاندارد مدیریت کیفیت مواد، تجهيزات و سازههاي دريايي براي صنايع نفت، پتروشيمي و گاز طبيعي است.

نگاهی اجمالی به استاندارد ISO/TS 29001:2010 

ISO/TS 29001:2010 گواهینامه استاندارد در سطح سازمانی است. این سند استاندارد با همکاری موسسه نفت آمریکا (API) بسط و توسعه دادهشده است و الزامات و اصول مخصوص صنایع موردنظر را بیان میکند. 

مخاطب سند استاندارد ISO/TS 29001:2010 سازمانهایی هستند که یا در عرصه اکتشاف، تولید، خطوط لوله انتقال نفت و گاز،  حملونقل، و پالایش نفت و گاز طبیعی فعالیت میکنند یا در عرصه ارائه خدمات فنی و پشتیبانی در این صنعت مشغول به کار هستند. لازم به ذکر است که سازمانهای تولید تجهیزات و سازههای دریایی صنایع نفت و گاز و خریداران این موارد نیز میتوانند از مزایایی این استاندارد بهره ببرند.  

گواهینامه این استاندارد توسط شرکتهای ثالث ارائه میشود. برای اخذ این گواهینامه ، شرکت صادرکننده گواهی استاندارد سازمانی که خواهان دریافت گواهینامه است را بهصورت منظم و یا سالانه بازرسی میکند تا اطمینان حاصل نمایند که بندهای این استاندارد رعایت شده و میشود.  

چه کسانی میتوانند از استاندارد ایزو TS ۲۹۰۰۱ بهره ببرند؟

 با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.

اخذ ایزو TS ۲۹۰۰۱ – صدور ایزو TS ۲۹۰۰۱ – شرکت ایزو TS ۲۹۰۰۱ – گواهینامه ایزو TS ۲۹۰۰۱ – ممیزی ایزو TS ۲۹۰۰۱ – مستندات ایزو TS ۲۹۰۰۱ – ایزو TS ۲۹۰۰۱ در مناقصه

جهت اخذ (دریافت – صدور – مشاوره – ممیزی – مستندات) استاندارد بین المللی ایزو TS ۲۹۰۰۱ میتوانید با مشاوران با تجربه ما در گروه مشاوره ایزوهلپ (isohelp) در ارتباط باشید.

نسبت به اخذ استاندارد بین المللی ایزو عجله نکنید!

لطفا مراقب مراکز بدون مجوز خدمات مشاوره و صدور استاندارد بین المللی ایزو باشید!

مشاوران با تجربه ما در ایزوهلپ(isohelp) آماده اطلاع رسانی کامل به شما عزیزان هستند.

سوالات متداول

ایزو چیست ؟ ……

سازمان جهانی ایزو؟ …….

شرکت ایزو؟ …….

ایزو IAF چیست؟ ……